top of page

TM

ekip_edited.jpg

EVORA TARIM

Ewora Tarym hoz we badam ýygnamak we gaýtadan işlemek ulgamlary bilen meşgullanýar we Türkiýede, Europeanewropa Bileleşiginde we Gündogar Europeewropada dünýädäki möhüm ulgam öndürijileriniň wekili we paýlaýjysydyr. Monchiero, Walnut we Badam hasyl ýygnamak ulgamlary, 50 ýyldan gowrak tejribesi bilen Europeanewropaly öndürijiler tarapyndan iň halanýan marka. Evora Tarım, Monchiero önümleri üçin satuw, ýerdäki tehniki goldaw we ätiýaçlyk şaýlary hyzmatlary bilen siziň tarapyňyzda.

​ ​

Ewora Tarym, şeýle hem hoz we badam öndürmek, hasyl ýygnamak we gaýtadan işlemek, hil, netijelilik we halkara marketing boýunça maslahat hyzmatlaryny hödürleýär. Işimiz barada has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

info@evora-tarim.com

Screenshot 2023-03-20 at 4.07.04 PM.png

Evora Tarım Sosyal Medya Hesapları

Screenshot 2023-03-20 at 3.40.29 PM.png
Screenshot 2023-03-20 at 3.40.32 PM.png
Screenshot 2023-03-20 at 3.40.19 PM.png

Netijelilik we hil barada gysgaça;

Ösümligiň suwuny ulanmak barada öwrenilen täze tehnologiýalaryň, kök görnüşleriniň, bio stimulýatorlarynyň we täze usullaryň netijesinde soňky 15 ýylda dünýä hozy önümçiliginde ep-esli ösüş boldy. Şol döwürde sarp edişde, esasanam Europeewropada we Eastakyn Gündogarda gaty çynlakaý ösüş bar bolsa-da, Bütindünýä Söwda Uruşlary, Covid 19 epidemiýasy we Logistika pudagyndaky meseleler dünýä hozy bahalaryna peseldi. Hoz önümçiligi ähli pudaklaýyn infrastrukturasy bilen amala aşyrylýan we köp ýyllaryň dowamynda ýokary netijelilik we maliýe artykmaçlyklary gazanylan bu pudakda ABŞ we Çili ýaly hoz öndürýän ägirtler bilen ýüzbe-ýüz bolýarys, iki mesele möhüm ähmiýete eýe boldy ýüzünde we bäsdeşlikde galmak üçin buýruk:

​ ​

Hil we netijelilik. Ösen hasyl we ýokary tehnologiýaly gaýtadan işleýän desgalar, hasyl we hiline oňyn täsirleri sebäpli her hoz öndürijisiniň strategiki ileri tutulýan ugurlaryndan biri bolmaly. Nisâo - NutVision web sahypamyza girip bilersiňiz, hoz gaýtadan işlemek tehnologiýalarymyzyň ulanylyşyny görmek we önümlerimiz barada maglumat almak üçin.

 https://www.nisao.pt/

Bu we şuňa meňzeş meseleler boýunça öz pikirlerimizi paýlaşýan blogymyza ýetmek üçin aşakdaky baglanyşygy ulanyp bilersiňiz.

NutVision - Introduction to Walnut Business

bottom of page