top of page

TM

KOLLEKSIYA PALATASY BILEN MIWELI HASYL ULGAMY

20240

MONÇIERO T NEWZE WERSI: ASY:

XXXL, Lhli çäklendirmelerden geçmek üçin

 

Täze 20240, Jon Deere - V / Tier 5 hereketlendirijisiniň kömegi bilen görlüp-eşidilmedik hasyl ýygnamak ukybyny we ygtybarlylygyny hödürleýär. “Nexus” taksi täze rahatlygy üpjün edýär we awtomatiki dolandyryş hasyly ýygnamagy aňsatlaşdyrýar.

 

I H GOWY MÜMKINÇILIK

 

6.5 m3 atyjy.

20240 uly hasyl meýdanlary we uly baglar üçin iň oňat saýlawdyr.

​ ​

Hasyl ulgamynyň täze wersiýasyny döretdik: XXXL

 

Täze 20240, 6 silindrli Jon Dir hereketlendirijisi sebäpli görlüp-eşidilmedik hasyl ýygnamak ukybyny we ýokary ygtybarlylygy üpjün edýär.

 

“Nexus” taksi täze rahatlygy üpjün edýär we awtomatiki dolandyryş hasyly ýygnamagy aňsatlaşdyrýar.

​ ​

Aýratynlyklary

 • ullakan ýygnamak kuwwaty

 • Ygtybarly we ýangyç tygşytlaýjy

 • 6 silindrli JD hereketlendirijisi

 • Örän giň tekerler

 • Goşmaça güýji bolan gapdal fanaty

 • 199 sm - Ajaýyp beýiklik

KOLLEKSIYA PALATASY BILEN MIWELI HASYL ULGAMY

Ferox_vista_Sx.png

20145

IAR GOWY we DÜZGÜN ARERLERDE HEMMESI ÇÖZGÜL

 

20145 kombaýny has ýokary hasyl derejesi bilen uly baglarda we ekinlerde işlemek üçin niýetlenendir. Jon Dir hereketlendirijisi bilen enjamlaşdyrylan - V etap (ýurt düzgünlerine baglylykda Jon Deere Tier IV).

 

DÜZGÜN ANDERLER ÜÇIN PERFEKT

 

20145 modelinde 20125 Ferox-yň ähli aýratynlyklary bar, ýöne ýokary ýollar we dik ýerler üçin has ygtybarly we kuwwatly.

20145

Baglar we uly ekiş meýdanlary üçin amatly

 

20145 kombaýny, hasyl hasylyndan has ýokary bolan baglarda we giň ekişlerde işlemek üçin niýetlenendir. Jon Dir hereketlendirijisi (145 at güýji) bilen enjamlaşdyryldy.

 

20145 modelinde 20125 Ferox-yň ähli aýratynlyklary bar, ýöne ýokary ýollar we dik ýerler üçin has ygtybarly we kuwwatly.

​ ​

Aýratynlyklary

 • Täze gidrawlik ulgamynyň kömegi bilen has ygtybarly.

 • Has güýçli radiator we az sarp etmek.

 • Uly ýangyç guýujy.

 • Batareýa has aňsat we has amatly.

 • Jon Diriň hereketlendirijisi (145 at güýji)

KOLLEKSIYA PALATASY BILEN MIWELI HASYL ULGAMY

main-ferox-testata_solo_macchina.png

20125 Ferox

Uly baglarda IDEAL HYZMATDAŞ

​ ​

Doly abatlanan 20125 modeline 20125 FEROX diýilýär, sebäbi has amatly we ýokary öndürijilikli bolup, uly baglarda hasyl ýygnamak üçin iň amatly hyzmatdaş bolýar.

- GÖRNÜŞ + GÜERÇ

“Green Greenmar” -yň güýji we netijeliligi - V basgançak hereketlendirijisi islendik ýagdaýda optimal öndürijiligi kepillendirýär.

Ykjam, has asuda, pes UREA sarp etmegi bilen bary-ýogy 2% ýangyç tygşytlaýar.

“John Deere Tier 3” hereketlendirijisi oňa mümkinçilik berýän bazarlarda bar.

20125 Ferox

Güýçli, güýçli, çeýe, ýokary öndürijilikli!

 

20125 FEROX, düýbünden abatlanan model, hasam işleýär we ýokary öndürijilikli bolup, uly baglarda hasyl ýygnamak üçin iň amatly hyzmatdaş bolýar.

​ ​

Aýratynlyklary

Täze gidrawlik ulgamynyň kömegi bilen has ygtybarly.

Täze radiator has güýçli we şol bir wagtyň özünde sarp etmegi azaldýar.

Motoryň güýji we netijeliligi Greenaşyl Yanmar - V basgançak.

has uly ýangyç guýujy

Batareýa has aňsat we has amatly.

Täze gidrawlik ulgamynyň kömegi bilen has ygtybarly.

Täze radiator has güýçli we şol bir wagtyň özünde sarp etmegi azaldýar.

Motoryň güýji we netijeliligi Greenaşyl Yanmar - V basgançak.

has uly ýangyç guýujy

Batareýa has aňsat we has amatly.

KOLLEKSIYA PALATASY BILEN MIWELI HASYL ULGAMY

2095_web1.png

2095

MID-SCALE baglary üçin ygtybarlylygyň we güýjüň dogry birleşmesi

​ ​

2095 hasyly, orta ölçegli baglar we gaty pes şahalary bolan baglar üçin has amatlydyr,

4 tigirli we awtomatiki Twin-Lock diferensial gulp ulgamy ähli ýerlerde ajaýyp çekiş üpjün edýär.

Guşak rozetkasynda ýerleşýän yzky fanat we miwesini ýeňil böleklerden aýyrmak üçin gidrawliki taýdan sazlanyp bilner.

Ot we ýapraklaryň barlygynda-da netijeli hasyl almak üçin tersine goşa seçim.

Dürli bagyň giňligine uýgunlaşmak üçin polat diskler we rezin pyçaklar bilen çotgalar.

Kollektoryň tigirleri sazlanyp bilner we deň däl ýa-da eňňit ýerlere wepalylyk bilen gitmek üçin çalt hereket edýär.

'

Aýratynlyklary

 • Yanmar ýaşyl hereketlendiriji - V tapgyr

 • (III derejeli / finalurduň düzgünlerine baglylykda IV derejeli)

 • kapotyň aşagyndaky super muffler

 • Üç gezek howa süzgüji.

 • Awtoulag duralgasy ulanylanda hereketlendirijiniň tizligini peseldýär.

bottom of page