top of page

TM

Kashtan hünärmenleri üçin ýörite maşynlar

Screenshot 2023-03-21 at 4.02.13 PM.png

Hasattan kestanelerin boylanmasına kadar:

Monchiero, eksiksiz bir özel makine yelpazesi sunmaktadır,

kullanımı pratik ve optimum verim sağlama kapasitesine sahiptir.

498_web1.png
498_web2.png

ÇESTNUT KOLLEKTORY 498

 • Sorujy şlang: ø 140 mm çenli

 • Maks. turbanyň uzynlygy (ø 120 mm): 50 m

 • Patentlenen gysga enjam

 • 4 basgançakly arassalaýyş ulgamy

 • Turbalar we birikdirijiler bilen gidrawlik tekizleme ulgamy toplumy (islege görä)

 • Gapdal kollektor toplumy (islege görä)

 • Umumy ölçegleri: 342 x 153 sm

 • Boýy: 184 sm

 • Agramy: 702 kg

 • Kuwwaty: 33 kWt / 45 at güýji

 • Çykyş: sagatda 150-400 kg

 • Turbanyň uzynlygy: 25 m

Gowy tekizlenen we taýýarlanan ýerlerde kashtan ýygnamagyny aňsatlaşdyrmak üçin döredildi. Guşak, ekran, ýyldyz klapan we gapdal fan sürüjisi doly gidrawliki.

Patentlenen, rezin bilen örtülen kiçijik kesiji rezin bilen örtülendir, şonuň üçin egrileriň açylmagy uly netijelilik we şol bir wagtyň özünde aşa ýumşak bolar. Arassalamak tapgyry gowulaşdy, netijede wagtyň geçmegi bilen ýokary sagatlyk netijelilik we ygtybarlylyk ýüze çykdy. Hatda çygly ýerlerde-de hasyly kepillendirmek üçin gögermeli.

PE66.png

PEALER PE 03

 • Traktor PTO bilen sürüň

 • DÖWRÜNJI ÇESTNUTLAR ÜÇIN GÖRNÜŞ

 • DÜZGÜN GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI

Bu gury kashtan gabygy, ähli zerur güýji ulanmak üçin traktoryň PTO tarapyndan dolandyrylýar.

 

Gabykly kashtan üçin goşa rozetka bilen bu önüm haltalarda saklanyş wagtyny ep-esli azaldyp biler; Peeling çuňlugynyň sazlamasy elmydama iň gowy netijäni berýär.

M400.png

M400 PEELER-SEPARATOR

 • 5.5 kWt (7 HP) ÜÇ FAZA ELEKTRIK MOTOR

 • Miwe üçin TOP CAP

 • Patentleşdirilen yzarlaýyş enjamy

 • 3 Tapgyr arassalaýyş ulgamy

 • Çalt düzgünleşdiriji bilen ýyldyz bahasy

 • Tiz Düzgünleşdiriji bilen

 • DÜZGÜN Aýak

Bu enjam synagdan geçen we synagdan geçen 5.5 kWt 3 fazaly elektrik hereketlendirijisini ulanýar, bu iň oňat işlemek üçin zerur bolan ähli güýji üpjün edýär.

​ ​

Miwe üçin ýokarky kamera, sökmek üçin patentlenen ulgam we ýokary hilli önümi kepillendirýän täsirli 3 basgançakly arassalaýyş ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr. 4 sazlanyp bilinýän aýak, dürli ýer şertlerine aňsatlyk bilen uýgunlaşmaga mümkinçilik berýär.

VAGLIO_CALIBRATORE_V66.png

CALIBRATPR V66

 • 0,37 kWt ELEKTRIK MOTOR (220 V)

 • Saýlanyp boljak HOL DIAMETERI BILEN 2 A STRATYJY BÖLÜM (23 - 32 mm aralygynda)

 • 3 Miwe SEPARATOR GRILI

 • yrgyldama kamerasy

 • GÖRNÜŞLI SEPARATOR Slaýdlary (islege görä)

Guradylan miweleri ululygy boýunça tertiplemek üçin ajaýyp, ajaýyp hasyllylygy we deňi-taýy bolmadyk köp taraplylygy hödürleýär. Dürli ululyklara uýgunlaşdyrylyp bilinýän çalyşýan gözenekleriň bolmagy klassifikasiýa mümkinçiliklerini giňeldýär. Dişli elektrik hereketlendirijisi bilen enjamlaşdyrylan bu enjam, miweleriň düşmegini aňsatlaşdyrmak üçin yrgyldadýan gysgyç bilen enjamlaşdyrylandyr.

Miwe üçin ýokarky kamera, sökmek üçin patentlenen ulgam we ýokary hilli önümi kepillendirýän täsirli 3 basgançakly arassalaýyş ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr. 4 sazlanyp bilinýän aýak, dürli ýer şertlerine aňsatlyk bilen uýgunlaşmaga mümkinçilik berýär.

bottom of page